Zarejestruj sięZaloguj się

Regulamin


Regulamin portalu internetowego AlejaWeselna

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego AlejaWeselna, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady świadczenia i korzystania z usług.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników.
 3. Portal internetowy AlejaWeselna, zwany dalej Portalem, to system teleinformatyczny pozwalający Użytkownikom na zamieszczanie informacji o usługach związanych z branżą weselną, podlegających następnie katalogowaniu oraz prezentacji zgodnie z własną systematyką przez Zarządzającego Portalem.
 4. Portal pozwala również na publiczną wymianę informacji przez Użytkowników przy pomocy systemu rekomendacji.
 5. Warunkiem korzystania z Portalu jest dokładne zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
 6. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Zarządzający Portalem — firma 3xu Damian Joachimski, ul. Sucha 47, 41-200 Sosnowiec, NIP: 634-247-71-22, REGON: 241350213
  2. Użytkownik — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Portalu,
  3. treści — wszelkie teksty, rekomendacje, obrazy, grafiki, materiały multimedialne i inne treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach Zarządzającego Portalem,
  4. rekomendacja — wypowiedź Użytkownika dokonywana na stronach Portalu, pozwalająca na publiczne wyrażenie opinii co do treści zamieszczonych przez Użytkowników,
  5. regulamin — niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://alejaweselna.pl/dodatkowe_tresci/regulamin,
  6. Konto Firmy — forma korzystania z Portalu wymagająca dokonania przez Użytkownika rejestracji, pozwalająca na umieszczanie w Portalu informacji o usługach podlegających następnie katalogowaniu i wyświetlaniu zgodnie z własną systematyką przez Zarządzającego Portalem,
  7. usługi płatne — usługi wymagające rejestracji Konta Firmy i dokonania płatności (patrz VI. Płatności).
 7. Zakładając Konto Firmy w Portalu Użytkownik zgadza się na przetwarzanie wprowadzonych przez siebie danych przez Zarządzającego Portalem w celach rachunkowych, informacyjnych i marketingowych, a także w celu katalogowania oraz prezentacji ich zgodnie z własną systematyką na stronach Portalu. Użytkownik w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i marketingowych dotyczących produktów i usług Zarządzającego Portalem oraz podmiotów trzecich (za wiedzą i zgodą Zarządzającego Portalem), przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w trakcie zakładania konta lub zmieniony później przez Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania tych materiałów usuwając wszystkie zarejestrowane Konta Firmowe.
 8. Publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zarządzający Portalem nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

II. ZASADY ZAMIESZCZANIA TREŚCI W PORTALU

 1. Użytkownik zamieszczający treści na stronach Portalu oświadcza, że są one wolne od wad prawnych oraz obciążeń roszczeniami osób trzecich, oraz że przysługują mu co do nich wszelkie prawa, włącznie z autorskimi prawami majątkowymi, a także prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej.
 2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich w związku z zamieszczonymi treściami.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie, katalogowanie oraz prezentowanie zamieszczonych treści według własnej systematyki przez Zarządzającego Portalem.
 4. Zarządzający Portalem nie prowadzi kontroli treści zamieszczanych przez Użytkowników. W przypadku stwierdzenia bezprawnego charakteru tych treści należy skontaktować się z Zarządzającym Portalem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostęp do treści o bezprawnym charakterze zostanie niezwłocznie uniemożliwiony.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz normami obyczajowymi, a w szczególności do:
  1. korzystania z Portalu jedynie za pomocą przeglądarki internetowej,
  2. podawania podczas procesu rejestracji Konta Firmy danych zgodnych z rzeczywistością oraz uaktualniania ich w razie zmiany,
  3. logowania się na swoje Konto Firmy przynajmniej raz na 365 dni,
  4. odpowiedniego zabezpieczenia hasła chroniącego dostępu do Konta Firmy,
  5. zgłaszania wszelkich naruszeń niniejszego regulaminu Zarządzającemu Portalem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. NAKAZY I ZAKAZY

 1. Użytkownikowi zabrania się:
  1. umieszczanie na stronach Portalu treści mogących krzywdzić mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe, kulturalne, seksualne,
  2. umieszczania na stronach Portalu treści o charakterze pornograficznym,
  3. przeciążanie infrastruktury technicznej Portalu oraz wykorzystywanie systemów automatycznych (m.in. programów, skryptów, botów) do korzystania z Portalu (wyjątkiem są crawlery wyszukiwarek Google, Bing, Netsprint i Yahoo),
  4. rejestrowania Konta Firmy w przypadku gdy nie prowadzi działalności dla której rejestrowane jest konto, lub gdy nie uzyskał zgody na rejestrację podmiotu prowadzącego tą działalność,
  5. rejestrowania Konta Firmy w kategorii, która nie odzwierciedla faktycznego rodzaju prowadzonej działalności (w szczególności, firmy które nie prowadzą działalności w danej kategorii, a jedynie świadczą usługę pośrednictwa między klientem a usługodawcą w tej kategorii powinny rejestrować się w kategorii "Organizacja wesela"),
  6. rejestrowania więcej niż jednego Konta Firmy w danej kategorii przez ten sam podmiot,
  7. wykorzystywania treści zawartych w Portalu w celach komercyjnych, w szczególności do wysyłania korespondencji seryjnej,
  8. podawania nieprawdziwych danych w związku z płatnościami za zakupione usługi.

V. SANKCJE

 1. Naruszenia regulaminu przez Użytkownika mogą, według uznania Zarządzającego Portalem, skutkować:
  1. ostrzeżeniem,
  2. czasową lub stałą blokadą Konta Firmy,
  3. usunięciem lub zmianą treści zamieszczonych przez Użytkownika na stronach Portalu,
  4. usunięciem Konta Firmy Użytkownika,
  5. zaprzestaniem świadczenia na rzecz Użytkownika usług płatnych.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość zamawiania usług płatnych z poziomu Konta Firmy.
 2. Usługi płatne są świadczone przez Zarządzającego Portalem na rzecz Użytkownika. Zarządzający Portalem jest płatnikiem VAT.
 3. Obsługa płatności jest realizowana przez System Przelewy24.pl, którego właścicielem jest spółka DialCom24 Sp. z o.o. Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane przez mechanizmy bezpieczeństwa Systemu Przelewy24.pl.
 4. Obowiązującą walutą transakcji jest polski złoty.
 5. Przed decyzją zakupu usługi Użytkownik ma możliwość zapoznania się z jej opisem, ceną oraz warunkami użytkowania. Po otrzymaniu informacji z Systemu Przelewy24.pl o poprawnym przebiegu transakcji usługa jest niezwłocznie uruchamiana, chyba, że zaistniały okoliczności uniemożliwiające jej uruchomienie.
 6. Płatności nie podlegają zwrotowi, chyba, że usługa nie mogła zostać zrealizowana z przyczyn nie leżących po stronie Użytkownika (np. po dokonaniu płatności okazało się, że usługa przestała być dostępna).
 7. Usługa może zostać zablokowana z powodu nie spełnienia warunków jej użytkowania. Spełnienie warunków użytkowania usługi powoduje automatyczne odblokowanie usługi w ciągu maksymalnie 48 godzin. Płatność za okres zablokowania usługi nie podlega zwrotowi.
 8. Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres kontaktowy Zarządzającego Portalem.
 9. W sytuacji jeśli Użytkownik złamał postanowienia regulaminu, co zaskutkowało zaprzestaniem świadczenia mu przez Zarządzającego Portalem usług płatnych, to płatności za te usługi nie podlegają zwrotowi.
 10. Płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez DialCom24 Sp. z o.o. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 11. Portal udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są przesyłane do systemu informatycznego obsługującego Portal a następnie przekazywane do Partnera Systemu Przelewy24.pl za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl.
 12. Użytkownik, po wypełnieniu formularza transakcji, wybraniu formy płatności i zatwierdzeniu zamówienia, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej — na stronę internetową Partnera Systemu Przelewy24.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego — na stronę internetową Partnera Systemu Przelewy24.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego — na stronę internetową Serwisu Przelewy24.pl.
 13. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Przelewy24.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera.
 14. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Przelewy24.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 15. Rachunek za zakupioną usługę jest wysyłany po zaksięgowaniu płatności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub opcjonalnie listownie. Czas zaksięgowania może być różny w zależności od formy płatności. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu opóźnienia.

VII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zarządzający Portalem zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdej chwili ze względu na ważne przyczyny.
 2. Użytkownicy są informowani o zmianach regulaminu poprzez zamieszczenie jego obowiązującej wersji na stronach Portalu pod adresem: http://alejaweselna.pl/dodatkowe_tresci/regulamin

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwolonymi działaniami Użytkowników,
  2. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu związane z dokonywaniem zmian i ulepszeń w systemie,
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie hasła do Konta Firmy przez osoby trzecie, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika,
  4. ewentualne szkody w związku z publikowanymi przez Użytkowników treściami,
  5. przeszkody techniczne powodujące nieprzyjęcie oferty Użytkownika w aukcji.

Z Zarządzającym Portalem można kontaktować się drogą elektroniczną, pod adresem: biuro@3xu.eu